ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2018 ครั้งที่ 1 (4 มีนาคม 2561)

**** หมายเหตุ ***

 

1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร

 

2. ปิดรับสมัครวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้