การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2

**** หมายเหตุ ***

 

1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร

 

2. ปิดรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้