ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team 2560

ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560

ประกาศ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560

**************************

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560 และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สมาคมฯ ขอแจ้งให้นักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560 เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตจากผู้ฝึกสอน ฟิกเกอร์สเก็ตของสมาคมฯ โดยจะทำการฝึกซ้อม ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial Word Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง กาหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมทุกวันศุกร์ รวม 10 ครั้ง รายละเอียดตาม แนบท้ายประกาศ

สาหรับนักกีฬาที่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้นั้น ขอให้แจ้งสมาคมฯ ทราบสาเหตุการที่ไม่ สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีการแจ้งสาเหตุการขาดการฝึกซ้อม ให้สมาคมฯ รับทราบ สมาคมฯ จะพิจารณาในการตัดสิทธิการเป็นนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ในปีถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Description Document Date #
ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560 5 October 2017 Download