แบบฟอร์มลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติสมาคมฯ ประจำปี 2560

แบบฟอร์มลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติสมาคมฯ ประจำปี 2560

กำหนดการ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ (Figure & Short Track Speed Skating) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ลาน IWIS ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลล์ สำโรง กรุณากรอกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้

  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2. สำเนาสูติบัตร
  • 3. สำเนาบัตรประชาชน
  • 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
  • 5. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • 6. ใบรับรองแพทย์

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนมาล่วงหน้า และสำหรับนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารได้ที่ fsat@windowslive.com ภายใน 31 พฤษภาคม 2560

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน