ประกาศการจัดการอบรม "2018 ISU Coaching for Performance Seminar"

ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ประจำปี 2561 "2018 ISU Coaching for Performance Seminar" ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

ด้วยสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (International Skating Union-ISU) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยสมาคมกีฬาฟีกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและสอบใบอนุญาติผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประจำปี 2561 "2018 ISU Coaching for Performance Seminar" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนของประเทศไทย ให้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามรถเพิ่มสูงขึ้นที่สำคัญ จะสามารถ ฝึกสอนได้ถูกต้องตามมาตรฐานของสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากทางสมาคมฯ และ กกท. ต่อไป

การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ประจำปี 2561 "2018 ISU Coaching for Performance Seminar" ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียบเวิลด์ สำโรง สมาคมฯ ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สมาคมฯ และส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เอกสารอ้างอิง