ประกาศรายชื่อนักกีฬาและตัวสำรองชุด SEA Games 2019

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาและตัวสำรองชุด SEA Games 2019

ประกาศ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาและตัวสำรองชุด SEA Games 2019

***************************

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาและ ตัวสำรองชุดซีเกมส์ ของสมาคมฯ

ที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อม ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์ นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (ผู้ชาย) 2. นางสาวฐิตา ล่าซา นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (ผู้หญิง) 3. นางสาวฑีฆรี ศิลปอาชา นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (ผู้หญิง) 4. นายไตรภพ ทองงาม นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้ชาย) 5. นายณัฏฐพัฒน์ กาญจน์ชริน นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้ชาย) 6. นายกันต์ โศภณกิจ นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้ชาย) 7. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์ นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้ชาย) 8. นายวิศวชิต ลุนเพ็ง นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้ชาย) 9. นางสาววรวลัญช์ ลี้ชินภัทร นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้หญิง) 10. นางสาวอณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้หญิง) 11. นางสาวชนันอนงค์ สุธรรมพันธ์ นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้หญิง) 12. นางสาวพร้อมสรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้หญิง) 13. นางสาวเกวลิน หวังฤทธิไกรกุล นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น (ผู้หญิง)

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อ แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ได้ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์)


 

นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง