ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2562

ประกาศ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งคุณสมบัตินักกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2562วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

***************************

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนักกีฬาของสมาคมฯ และลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง และขอข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง National Team A, National Team B, National Team C, Developing Team และนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้นNational Short Track Speed Skating ประจำปี 2562 โดยขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งเอกสารให้กับทางสมาคมฯ ได้ที่สำนักงานฯ หรือส่งทางอีเมลล์ fsat@windowslive.com ซึ่งมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามหรือติดต่อส่งเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2186-7555 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนมาล่วงหน้า และสำหรับนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารได้ที่ fsat@windowslive.com จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

National Team A
1. ไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์
2. ฐิตา ล่ำซำ IWIS International Training Center
3. ฑีฆรี ศิลปอาชา IWIS International Training Center
4. อติกานต์ เอื้อศิลปศาสตร์ IWIS International Training Center
5. ปัณฑารีย์ สุจริต IWIS International Training Center
6. ใจดี โกสิยพงษ์ IWIS International Training Center

National Team B

1. อลิสซ่า เฮเลเนะ กลอทเธอร์
2. อภิกษณาร์ ตั้งสถาพรพันธ์ IWIS International Training Center
3. ศิรัชญา ภู่เนตร IWIS International Training Center
4. ชินนิชา จุฬาพงษ์วนิช IWIS International Training Center
5. ณภัทร ลัคนทินากร IWIS International Training Center
6. ปวริศา ฤกษ์เย็น IWIS International Training Center
7. ภัทรธิดา คาเนะชิเกะ
8. ภคมน ปรัชญารัติกุล IWIS International Training Center
9. เจนิเฟอร์ พูลเกษม IWIS International Training Center
10. ณัฐนพิน ฤชุโฆษิตสวัสดิ์ The Rink Ice Arena
11. สุประวีณ์ ศรีสถาพร IWIS International Training Center
12. ณิชช์ชิศา ฤทธิ์ประคองเชาว์ IWIS International Training Center
13. กานต์สิรี การค้า IWIS International Training Center
14. อมเรศ โลหะศิริชัย IWIS International Training Center
15. นภัทร ภาสุกาญจน์ IWIS International Training Center
16. ศุภิสรา อัตถวิบูลย์ IWIS International Training Center
17. ปุณยวีร์ วิศวาจารย์ IWIS International Training Center

National Team C

1. แพรวา รัตนวราหะ IWIS International Training Center
2. ปุณยวีร์ อัครชวัลวัฒน์ IWIS International Training Center
3. วิภานันท์ เหตระกูล IWIS International Training Center
4. ภัทรชิตา จิระตุลธร IWIS International Training Center
5. เบญญา ตั้งสง่า IWIS International Training Center
6. อภิษฎา เจษฎาอภิบาล IWIS International Training Center
7. นานามิ ตรรกวาทการ The Rink Ice Arena
8. คริสต้าเบล ชาง IWIS International Training Center
9. ณทักษอร บุญยกิจโณทัย IWIS International Training Center
10. อัญชิษฐา หิรัญประเสริฐวุฒิ IWIS International Training Center

Developing Team

1. วิกกี้ วู IWIS International Training Center
2. เกณิกา รัศมีโกเมน The Rink Ice Arena
3. รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์ The Rink Ice Arena
4. นันท์นภัส สังสิทธิพันธุ์ IWIS International Training Center
5. อภิชาภรณ์ ตั้งสถาพรพันธ์ IWIS International Training Center
6. คาโนะ แก้วตาทิพย์ IWIS International Training Center
7. ฮิโระ แก้วตาทิพย์ IWIS International Training Center
8. กิดาการ ธรรมสิริอนันต์ IWIS International Training Center
9. ลันตา ทรรทรานนท์ IWIS International Training Center
10. นลพรรณ ธนภัทร IWIS International Training Center

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น

1. ณัฏฐพัฒน์ กาญจน์ชริน IWIS International Training Center
2. ไตรภพ ทองงาม IWIS International Training Center
3. กันต์ โศภนกิจ IWIS International Training Center
4. ประกฤต บวรมงคลศักดิ์ IWIS International Training Center
5. วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร IWIS International Training Center
6. อมฤต โลหะศิริชัย IWIS International Training Center
7. ชลชาติ ตะพรม IWIS International Training Center
8. กชกร กาญจน์ชริน IWIS International Training Center
9. ธนัชญา ฉัตรไธสง IWIS International Training Center
10. อัยย์ โศภณกิจ IWIS International Training Center
11. วิมลรัตน์ ตะพรม IWIS International Training Center

***********************************