รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการอบรม ISU International Developmental Coaches Seminar 2019

ISU International Developmental Coaches Seminar 2019

ประกาศ


เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการอบรม ISU International Developmental Coaches Seminar 2019
ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (International Skating Union-ISU) ให้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม ISU International Developmental Coaches Seminar 2019 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรม ดังมีรายนามต่อไปนี้

 • นางสาวฑีฆรี ศิลปอาชา
 • เด็กหญิงศิรัชญา ภู่เนตร
 • เด็กหญิงชินนิชา จุฬาพงษ์วนิช
 • เด็กหญิงอภิกษณาร์ ตั้งสถาพรพันธ์
 • เด็กหญิงวิกกี้ วู
 • เด็กหญิงศุภิสรา อัตถวิบูลย์
 • เด็กหญิงวิภานันท์ เหตระกูล
 • เด็กหญิงปวริศา ฤกษ์เย็น
 • เด็กหญิงเจนิเฟอร์ พูลเกษม
 • นางสาวกานต์สิรี การค้า
 • เด็กหญิงอภิชาภรณ์ ตั้งสถาพรพันธ์
 • เด็กหญิงณิชช์ชิศา ฤทธิ์ประคองเชาว์
 • เด็กหญิงนภัทร ภาสุกาญจน์
 • เด็กหญิงภัทรชิตา จิระตุลธร
 • เด็กหญิงชาลิสา กุลภัทรนิรันดร์
 • เด็กหญิงอัญชิษฐา หิรัญประเสริฐวุฒิ
 • เด็กหญิงแพรวา รัตนวราหะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562


Document Download