ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง แดกู ประเทศเกาหลีใต้