ระหว่างวันที่ 4-22 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี