ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2018/2019 ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 2562)

**** หมายเหตุ ***

 

1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร

 

2. ปิดรับสมัครวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้