ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2019/2020 ครั้งที่ 1

**** หมายเหตุ ***

 

1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร

 

2. ปิดรับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้