ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2565

ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง: การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งคุณสมบัตินักกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนักกีฬา ของสมาคมฯ และลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง และขอข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง National Team A, National Team B, National Team C, Developing Team, Thailand Crystal Team และนักกีฬา สปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น National Short Track Speed Skating ประจำปี 2565 โดยขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อ ดังกล่าว ส่งเอกสารให้กับทางสมาคมฯ ซึ่งมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลนักกีฬาทีมชาติ
  2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. ใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  7. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามหรือติดต่อส่งเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2136-7253 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนมาล่วงหน้า และสำหรับนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารได้ที่ fsat@windowslive.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565


เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศสมาคมฯ กำหนดการปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2565
Application Form - แบบฟอร์มลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ