ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง: การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งคุณสมบัตินักกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนักกีฬาของสมาคมฯ และลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง และขอข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ของนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง National Team A, National Team B, National Team C, National Developing Team และ Thailand Crystal Team และนักกีฬาสีดสเก็ตติ้งระยะสั้น National Team A และ National Team B ประจำปี 2566 โดยขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งเอกสารให้กับทางสมาคมฯ ซึ่งมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
5. ใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามหรือติดต่อส่งเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2136-7253 เพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนมาล่วงหน้า และสำหรับนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารได้ที่ fsat@windowslive.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566


เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2566
แบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลนักกีฬาทีมชาติ