FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย

FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย (FSAT the Green Association)

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย กับแนวทางการเริ่มแผนพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน "โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8"

ซึ่งสมาคมฯ ได้นำกิจกรรมนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในรายการแข่งขัน 2020 Thailand National Figure Skating Championships และสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ยังเป็นสมาคมกีฬาแห่งแรกในประเทศที่มีการจัด "กิจกรรมชดเชยคาร์บอน" เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย ซึ่งทำให้ทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ อีกทั้งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

"ก๊าซเรือนกระจกจะลดลงได้ หากทุกคนร่วมมือกัน"

"เราคือพลัง ช่วยลดภาวะเรือนกระจก"

FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย FSAT the Green Association