IWIS GO GREEN ด้วย IWIS มีวัตถุประสงค์ที่เป็นองค์กรกีฬา

IWIS GO GREEN ด้วย IWIS มีวัตถุประสงค์ที่เป็นองค์กรกีฬา ที่สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมของหน่วยงาน

จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายความสำเร็จการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทาย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดกิจกรรมและเป้าหมายที่สร้างความรู้และความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้รับบริการในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ของเสีย จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) ออกสู่บรรยากาศ

โดยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม Green Office ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดีเยี่ยม โดยเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้

  1. การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
  3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  4. การจัดการของเสีย
  5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน
  6. การจัดซื้อและจัดจ้าง

>>คลิกดูภาพประกอบทั้งหมด<<

IWIS GO GREEN