ประกาศระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เรื่อง: ประกาศระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ระเบียบและคุณสมบัติการพิจารณาขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567


เอกสารแนบท้ายประกาศ

ระเบียบและคุณสมบัติการพิจารณาขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด
ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด